• បដា

ផ្សិត

យាយ

ផ្សិត
SK សម្រេចបានជួរទិន្នផលអតីតមេផ្សិតដែលមានការប្រកួតប្រជែងពី 2 t/h ដល់ 5.5 t/h ។

ម៉ាស៊ីនរុំ

  • TRCJ350-B ម៉ាស៊ីនបង្កើតផ្សិត

    TRCJ350-B ម៉ាស៊ីនបង្កើតផ្សិត

    TRCJ 350-B គឺអនុលោមតាមស្តង់ដារ GMP សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្កើតដំបែ ស័ក្តិសមសម្រាប់ផលិតម្សៅដំបែ និងការបង្កើត។